ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Το μέλι φυλάσσεται ιδανικά σε χώρο με θερμοκρασία δωματίου και σε καλά σφραγισμένο δοχείο το οποίο δεν έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τον ήλιο. Σε περίπτωση που το μέλι κρυσταλλώσει μπορείτε να το επαναφέρεται θερμαίνοντάς το σε χαμηλή θερμοκρασία. Ιδανικά τοποθετείστε στη βάση ενός θερμαινόμενου μέσου (κατσαρόλα) μία ξύλινη επιφάνεια και στη συνέχεια επάνω σε αυτή το δοχείο μελιού που θέλετε να επαναφέρεται. Η ξαφνική θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση της σύστασης του μελιού.